กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม

    การใช้วิทยุสื่อสาร   หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสําคัญต่อความเจร...

Continue reading

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม

การใช้วิทยุสื่อสาร หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และชีวิตประจําวันของ...

Continue reading

วิทยุเครื่องแดงขาดใบอนุญาต ปรับ 1 แสน

      วิทยุสื่อสารเครื่องแดงขาดใบอนุญาต ปรับ 1 แสน   จากข้อมูลของสํานักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินับ...

Continue reading