ประกาศโดย:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช)

 

  • การขอใบอนุญาตใช้หรือตั้งสถานีวิทยุสื่อสาร มีรายละเอียดดังนี้

การขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

1.การขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม CB

1.1 นามบุคคล

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1.1.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้
1.1.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
1.1.4 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ (คท.26) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
1.1.5 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 535บาท มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม

1.2 นิติบุคคล

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1.2.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2)  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 90 วัน) /เซ็นต์รับรองพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท
1.2.3 ภพ.20
1.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1.2.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
1.2.6 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ (คท.26) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
1.2.7 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 535บาท มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม

 

2.ใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (VR)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

2.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2)  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักวิทยุสมัครเล่น (บัตรคอนซายด์)
2.4 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับเดิม (กรณีต้องออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับใหม่)
2.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2.5.1 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ (คท.26) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
2.6 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 535บาท มีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม

 

3.ใบตั้งสถานี (กรณีตั้งในรถ)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

3.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2)  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้
3.3 สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมเดิมที่ได้รับใบอนุญาตฯแล้ว)
3.4 สำเนาทะเบียนรถ
3.4.1 ** หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนี่ของเจ้าของยานพาหนะ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย) (แบบ คท.22) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
3.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
3.5.1 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ (คท.26) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

4.ใบตั้งสถานี (กรณีตั้งในบ้าน / อาคาร)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

4.1 แบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (แบบ คท. 2)  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้
4.3 สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมเดิมที่ได้รับใบอนุญาตฯแล้ว)
4.4 สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม (แผนที่)
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ขอตั้งสถานี)
4.5.1 ** หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสถานที่(รับรองสำเนาถูกต้องด้วย) (แบบ คท.21) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

5.การขอบัตรประจำตัวนักวิทยุสมัครเล่น (ขอคอนซายด์)

5.1 สำเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
5.2 หนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเล่น หรือ บัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น
5.3 สำเนาบัตรประชาชน
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
5.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
5.6 ค่าธรรมเนียม 214 บาท มีอายุ 5 ปี
5.7 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
5.7.1 หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ทางร้านดำเนินการ (คท.26) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

6.อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตใช้/ใบอนุญาตตั้งสถานี

6.1 ค่าใบอนุญาตใช้

6.1.1 กำลังส่งไม่เกิน 0.5 วัตต์ ฟรีค่าธรรมเนียม

6.1.2 กำลังส่ง 5 แต่ไม่เกิน 100 วัตต์ ค่าธรรมเนียม 500 บาท

 

6.2 ค่าใบอนุญาตตั้งสถานี

6.2.1 กำลังส่งเกิน 1 แต่ไม่เกิน 5 วัตต์ ค่าธรรมเนียม 500 บาท
6.2.2 กำลังส่งเกิน 5 แต่ไม่เกิน 10 วัตต์ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
6.2.3 กำลังส่งเกิน 10 แต่ไม่เกิน 100 วัตต์ ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

 

ตัวอย่างการกรอก ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

**อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

 

ประกาศโทษปรับตาม พรบ.การใช้วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม

พรบ.การใช้วิทยุสื่อสาร
พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

ตามพระราชบัญญัติการใช้วิทยุสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเป็นเครื่องแดง.คลื่นความถี่ประชาชนสำนักงานกสทช.สัมปทานให้ใช้ฟรีเพื่อติดต่อประสานงานต่างๆในกิจการไม่ต้องเสียค่าเช่าใช้ความถี่เป็นรายเดือนหรือรายปี

ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

– ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 500 บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพ

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

– กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ฉบับละ 500 บาท
– กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ ฉบับละ 1,000 บาท
มีอายุตลอดระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใช้สถานีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 

แต่หากผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือ ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หากฝ่าฝืน มาตรา 6 และมาตรา 11 มีความผิดตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ 2498 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ